Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése

A projekt bemutatása

A projekt költségeinek megoszlása:

A projekt teljes költsége: 158 473 000 Ft

Ebből az Európai Unió által nyújtott támogatás: 142 625 700 Ft

A Felsőörs által vállalt önrész: 15 847 300 Ft

Projekt megvalósítás kezdete: 2014.01.24.

Projekt befejezése: 2014.07.31.

Kiinduló helyzet

Felsőörs települési környezetének javítása és különösen a közvetlen természeti környezet, a Balaton vízgyűjtő területének megőrzése kiemelt feladat mind a települési, mind országos szinten.


A Felsőörs község területét és az itt lakók életminőségét veszélyeztető tényezők csökkentése érdekében és a csapadékvíz elleni károk védelmére 2002. év során az Önkormányzat megbízásából elkészült a település csapadékvíz csatornázásának terve. A tervek megvalósítását – az önkormányzat anyagi feltétele hiányban csak kismértékben tudta megvalósítani. A település területének és népességének növekedésével egyre nagyobb az igény a község teljes csapadékvíz-elvezetésének végleges és korszerű megoldására, a hiányzó elemek kiépítésére.

A projekt célja, indokoltsága:

Elsődleges cél: Prevenció.
A projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése. Lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A Balaton védelme. A projekt területe a Balaton vízgyűjtő területén, védelmi öveze-tében fekszik. A biztonságos csapadékelvezetés megoldása nélkül a terület veszélyforrást jelent a tó vízminőségére vonatkozóan.


További célok:
A település turisztikai szerepéből fakadóan is fontos szerepet játszó rendezett településkép megteremtése, turisták fogadására is alkalmas infrastruktúra biztosítása. Országos és regionális fejlesztési tervekben nevesített települési környezet fejlesztési célok megvalósítása.

A projekt hatásai:

A projekt tartalma

A projekt tartalma a Felsőörs község belterületen a jelenleg nem megfelelő kapacitással rendelkező, a biztonságos, kártétel nélküli vízelvezetést nem biztosító csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése.


A projekt megvalósításaként a csapadékvíz elöntés megszüntetése szempontjából érintett területek:

A Hóvirág utca, a Fő utca és a Hóvirág utcát összekötő út, a Fő utca és Petőfi utca, a Szilvás utca, a Bárókert utca, a Fenyves utca, a Körmendi prépost utca, a Béke utca, a Csöpp utca, a Rózsa utca a Csalogány utca, a Rózsa utca, a Szabadság tér, a Csendvilla utca, a Kökény utca, két db rövid külterületi szakasz, illetve az utcák kereszteződései.


Az érintett terület nagysága 101 ha. Az érintett lakások, ingatlanok száma: 310 db, az érintett lakosok száma: 1528 fő.


A beruházás teljes költsége 158 473 000 Ft, mely során 2933 m burkolt csapadékvíz csatorna és folyóka valamint 1320 m zárt csapadékvíz csatorna épül meg a szükséges műtárgyakkal.

A fejlesztés ütemezése és pénzügyi kerete

A beruházás 2014. január 24. és 2014. július 31. között kerül megvalósításra. A projektelemek éves ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza:


Beruházási költségek 2013 2014 Összesen
Projekt előkészítés 3 311 950 0 3 311 950
Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 13 970 000 0 13 970 000
Projekt menedzsment 1 154 404 1 974 368 3 128 772
Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások 0 2 570 000 2 570 000
Projekt megvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások 381 000 971 266 1 352 266
Építés, átalakítás, felújítás, bővítés 0 134 140 012 134 140 012
Összes elszámolható költség 18 817 354 139 655 646 158 473 000

A pályázat keretében az Önkormányzat a projekt összértékének 90 %-ára, 142 625 700,- Ft-ra ad be támogatási igényt. A fennmaradó 15 847 300,- Ft-ot az Önkormányzat saját forrása terhére biztosítja. A beruházás más forrásból támogatásban nem részesült.


A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat alapján a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlya, fenntarthatósága biztosított, a kumulált pénzáram egyik évben sem negatív. A vizsgálat során a maradványérték nem került figyelembevételre, mivel pénzügyileg nem realizálódik.


A projekt fenntartása során bevételt nem termel, fenntarthatóságát a beruházás során létrejövő költségmegtakarítás biztosítja.